Disclaimer I am Isabel

Deze disclaimer van I am Isabel is van toepassing op het Online Platform van I am Isabel dat onder andere toegankelijk is via www.iamisabel.nl, www.iamisabel.com, en de bijbehorende app(s) (het Platform). Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op door I am Isabel verstuurde elektronische berichten. Het gebruik van het Platform van I am Isabel betekent automatisch dat je instemt met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen we niet garanderen dat alle informatie die op het Platform beschikbaar is juist, volledig en/of actueel is. I am Isabel is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van het Platform of de informatie op het Platform, inclusief maar niet beperkt tot, schade door virussen en andere onbedoelde software. I am Isabel is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op het Platform.

Gebruik van het Platform

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Platform is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat de werking van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie, het grafische materiaal of de onderliggende diensten worden aangetast. Gebruik van het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Beschikbaarheid van het Platform

I am Isabel garandeert niet dat het Platform en de inhoud ervan altijd ononderbroken beschikbaar is. I am Isabel is niet aansprakelijk voor onderbrekingen in de werking van het Platform, om enige reden, op enig tijdstip, gedurende enige periode.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform en alle inhoud van en op het Platform berusten bij I am Isabel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Niets op of van het Platform mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, noch openbaargemaakt, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, digitale kopieën , opnamen of anderszins dan na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van I am Isabel, met uitzondering van de inhoud die daartoe uitdrukkelijk schriftelijk aangewezen is.

Deelbaarheidsbeding

Indien op enig moment een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze disclaimer van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van het Platform en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

I am Isabel behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde te wijzigen.

Delen: